Statuten

Ouderraad   Rinkeling

             

Toelichting

Het decreet van 2 april 2004 “betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad” (Belgisch Staatsblad, 6 augustus 2004) (hierna ‘participatiedecreet’) schept een wettelijk kader voor ouderparticipatie op school.

Huishoudelijk Reglement

Situering

De ‘Ouderraad van de Rinkeling te Brussegem’ (verder ‘ouderraad’) is een feitelijke vereniging, met maatschappelijke zetel te 1785 Brussegem, Dorpstraat 42.

Doelstelling

De basisdoelstelling van de ouderraad is het bevorderen van de samenwerking tussen ouders en school en het meewerken aan het verwezenlijken van een opvoedingsgemeenschap, met het onderwijs- en opvoedingswelzijn van alle leerlingen voor ogen. Daarom hecht de ouderraad een groot belang aan een goede relatie met het schoolbestuur, de directie en de leerkrachten van de school.De ouderraad wil de betrokkenheid van ouders bij de school verhogen met het oog op een betere participatie van ouders en het optimaliseren van het onderwijs- en opvoedingswelzijn van de kinderen. De ouderraad heeft als doel het participatief klimaat op school te stimuleren.

Samenstelling

Elke ouder wiens kind(eren) is (zijn) ingeschreven in de Rinkeling kan zich kandidaat stellen om lid te worden van de ouderraad. Hij/zij kan dit doen op één van de maandelijkse vergaderingen tijdens het schooljaar.                      

Er is geen maximum aantal deelnemers bepaald voor de ouderraad, waardoor alle kandidaten (cfr. Art.3.1) kunnen toetreden.

Op uitnodiging van de ouderraad nemen de directeur en een afvaardiging van de personeelsleden deel aan de vergaderingen van de ouderraad, in een raadgevende functie.

Ouders die tegelijkertijd deel uitmaken van het schoolbestuur, de lokale gemeenschap of tot het personeel behoren, kunnen wel aanwezig zijn op de ouderraad met raadgevende stem.

Het mandaat van vier jaar in de ouderraad eindigt vervroegd wanneer de ouder (1) ontslag indient of (2) niet meer voldoet aan de voorwaarden van het decreet. Dit wil zeggen als de betrokken ouder geen kind meer heeft op de school of als hij/zij zich niet aan de doelstellingen van de ouderraad houdt.

De ouderraad staat in voor de jaarlijkse aanvulling en vernieuwing van zijn samenstelling.

Bestuur

De ouderraad verkiest op een democratische wijze de bestuursleden: een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en eventueel andere bestuursleden.

De ouderraad verkiest uit haar leden op een democratische wijze de afgevaardigden van de ouders in de schoolraad.

Ouders die tegelijkertijd in dezelfde school deel uitmaken van het schoolbestuur, de lokale gemeenschap of tot het personeel behoren kunnen geen bestuursfunctie waarnemen (cfr. Art.3.3).

Bevoegdheden van de ouderraad

De ouderraad kan op vraag van en ten behoeve van de schoolraad en op eigen initiatief advies uitbrengen over de algemene organisatie en werking van de school.

Verder zal de ouderraad het participatief klimaat op school stimuleren door volgende taken:

*Informeren en communiceren over het lokale schoolgebeuren met alle ouders.

*Ontmoetingsactiviteiten organiseren, zodat de ouders elkaar en de school leren  kennen.

*De lokale school ondersteunen, zowel financieel als door hulp te bieden, dit in overleg met het schoolteam.

*Inspraak van ouders in het lokale schoolbeleid in goede banen leiden.

Webmaster: Marjan Van Den Bosch

Ouderraad Rinkeling © 2011• Privacy Policy • Terms of Use

Vergaderingen

De bestuursleden staan in voor het vlotte verloop van de vergaderingen van de ouderraad.

De ouderraad vergadert minimum 5 keer per schooljaar.

De voorzitter of secretaris verstuurt de uitnodiging naar haar leden. Ze bevat agenda, datum, plaats en uur van de vergadering en zo nodig, bijbehorende documenten en nota’s.

De agenda wordt opgemaakt door de voorzitter(s). Alle leden van de ouderraad kunnen vooraf agendapunten indienen.

Jaarlijks, in september, organiseert de ouderraad een startvergadering, waarbij alle ouders van de Rinkeling worden uitgenodigd. Op deze vergadering wordt de planning van het nieuwe schooljaar en het verslag van het vorige schooljaar besproken en goedgekeurd.

Besluitvorming

Consensus wordt steeds nagestreefd. Als dit niet mogelijk is, wordt beslist bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige ouders. Bij staking van de stemmen (50/50) is de stem van de voorzitter doorslaggevend. Wanneer de stemming over personen handelt, wordt er geheim gestemd en is steeds een ¾ meerderheid nodig. Algemeen geldt: 1 ouder = 1 stem. 

Verslaggeving en communicatie

De secretaris, samen met de voorzitter, staat in voor de aanmaak en verspreiding van het verslag van de vergaderingen naar alle leden van de ouderraad en eventueel naar andere geïnteresseerde ouders.

De ouderraad is verantwoordelijk voor de verslaggeving van zijn activiteiten en het bekendmaken van zijn standpunten aan alle ouders van de school.

Alle mededelingen en verslagen van de vergaderingen van de ouderraad worden uitgehangen op het (de) bord(en) van de ouderraad en gepubliceerd op de website van de school.

Financiën

De ouderraad staat in voor het verwerven van de financiële middelen die vereist zijn om hun opdrachten en werking mogelijk te maken.

De ouderraad opent een eigen rekening waarbij minstens 3 leden, waaronder de penningmeester, volmacht uitoefenen. Deze volmacht verloopt na (1) eigen opzeg of (2) indien de persoon de ouderraad verlaat of (3) deze ontslagen wordt van deze volmacht.

Vanaf 2000 euro zijn er 2 handtekeningen nodig om uitgaven te doen.

Alle inkomsten en uitgaven worden in een kasboek ingeschreven. Van elke uitgave wordt een bewijs bijgehouden.

Het saldo blijft positief.

Het kasboek en de rekening worden één maal per jaar door een derde persoon, lid van de ouderraad, gecontroleerd.

De middelen die de ouderraad verwerft, worden prioritair besteed aan het ouderverenigingwerk in de breedste zin van het woord en moeten uiteraard rechtstreeks of onrechtstreeks ten goede komen aan het opvoeding- en onderwijswelzijn van de leerlingen van de school.

Het bestuur kan bovendien door bijzondere acties ook middelen verwerven en aanwenden ter ondersteuning van de school op voorwaarde dat voorafgaandelijk daartoe een onderling akkoord bestaat tussen de schooldirectie en de ouderraad. Hierin wordt duidelijk het gesteunde project bepaald en de ouders van de school worden bij de aanvang van een bijzondere actie daarover ondubbelzinnig geïnformeerd. Dergelijke projecten zijn uiteraard beperkt in omvang en tijd.

Op het einde van het werkjaar wordt het financieel verslag besproken en goedgekeurd door het bestuur (cfr. Art 4.1).

Wijziging huishoudelijk reglement

Een wijziging aan het huishoudelijk reglement kan gebeuren te allen tijde en overeenkomstig de besluitvorming (cfr. Art.7).

Ontbinding van de ouderraad

In geval van ontbinding om gelijk welke reden zal het maatschappelijk actief, na aanzuivering van de schulden, overgemaakt worden aan een instantie met een soortgelijk doel, die door de ouderraad wordt aangeduid.

Datum

21/03/2005

Handtekeningen ter goedkeuring,

Junius Ludwig                            De Swert Iris                    Willekens Greet

 Voorzitter                                        Secretaris                      Penningmeester