Schoolraad

Ouderraad   Rinkeling

In uitvoering van het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 6 augustus 2004, wordt in de Rinkeling, vrije basisschool te Brussegem een schoolraad opgericht.

De schoolraad Rinkeling werd opgericht op 15 mei 2006. De schoolraad bestaat uit drie geledingen nl.

Schoolraad Rinkeling

  1. de ouders;
  2. het personeel;
  3. de lokale gemeenschap.

De schoolraad kan aan het schoolbestuur uit eigen beweging een schriftelijk advies uitbrengen over alle aangelegenheden die personeel, leerlingen of ouders aanbelangen.  De schoolraad kan geen adviezen uitbrengen over de arbeidsvoorwaarden.

Op schriftelijk verzoek van het schoolbestuur aan de voorzitter van de schoolraad verleent de schoolraad aan het schoolbestuur advies over elk ontwerp van beslissing inzake: 

de bepaling van het profiel van de directeur;

het studieaanbod;

het aangaan van samenwerkingsverbanden met andere inrichtende machten en met externe instanties;

de opstapplaatsen en de busbegeleiding in het kader van het door het schoolbestuur aangeboden vervoer;

het nascholingsbeleid (overleg);

het beleid inzake experimenten en projecten.

Naast adviezen, dient er overleg plaats te vinden in een gezamenlijke vergadering van schoolbestuur en schoolraad; de directeur wordt op de vergadering uitgenodigd. 

De schoolraad overlegt  met het schoolbestuur over: 

het opstellen of wijzigen van het schoolreglement;

het opstellen of wijzigen van de lijst van bijdragen die aan ouders kunnen worden gevraagd, evenals de regeling inzake de afwijkingen die op deze bijdrageregeling worden toegekend, voor zover deze regelingen niet zijn opgenomen in het schoolreglement;

het schoolwerkplan;

het beleidscontract dat de samenwerking regelt tussen de school en het CLB;

elk ontwerp van beslissing inzake de jaarplanning van extra muros-activiteiten en parascolaire activiteiten; 

elk ontwerp van beslissing inzake de infrastructuurwerken ;

elk ontwerp van beslissing inzake de vaststelling van de criteria voor de aanwending van lestijden, uren, uren-leraar en punten;elk ontwerp van beslissing inzake het welzijn- en veiligheidsbeleid op school. Volgens overeenkomst wordt “de vaststelling van het nascholingsbeleid” dat decretaal voorkomt onder de adviesmateries, toegevoegd aan de overlegmateries.

Het behoort niet tot de bevoegdheid van de schoolraad om individuele dossiers of gevallen te bespreken.

Webmaster: Marjan Van Den Bosch

Ouderraad Rinkeling © 2011• Privacy Policy • Terms of Use

Ouderraad Rinkeling © 2011 • Privacy Policy • Terms of Use